Maldaknygė

Maldos Kryžiaus žygis. Maldaknygė

Visos Kryžiaus žygio Maldos. Litanijos. Kitos Maldos
atskleistos Dieviškojo Gailestingumo Marijai skirtos Likusiajai Armijai “Jėzus žmonijai”

Vilniuje knygas taip pat galima atsiimti asmeniškai.

Prašome susisiekite su mumis:

Knygos rinkinys su minkštu viršeliu, 116×165 mm, 256 puslapiai.
Vertimas iš originalios kalbos (anglų), atliktas lietuvių.
Atspausdinta 2016 Lenkijoje.

r galite pirkti knygą parduotuvėje http://vita-aeterna.eu

 

lithuanian-cp-cover-back

Apie šią Maldaknygę

Maldos, esančios šioje knygelėje, yra ne žmogiškos kilmės, bei atskleidžia Dievišką Dievo Planą, kuris buvo padiktuotas daugybėje asmeninių apsireiškimų metu ir esa išspausdintas Tiesos Knygoj, skirtai mirštančiam pasauliui, pasakojančiai apie visa tai kas nutiks iki Antrojo Jėzaus Atėjimo.
Taip kaip tomis dienomis, kuomet gimė Jėzus, Dievas atsiuntė Savo pranašą Joną Krikštytoją, jog” ištiesintų kelią Viešpačiui” ir jog įspėtų Izraelio tautą, jog Izaijo pranašystės apie Mesiją jau tuoj išsipildys. Jonas savo skelbimu turėjo paskirtį įspėti žmones, jog pasiruoštų Mesijo atėjimui, atgailaudami bei dvasiškai apsivalydami.
Šiandien mums suteikiama tokia pat Žinia: šįkart, jog Mesijas greitai sugrįš, o mes turime dvasiškai būti pasiruošę Jį sutikti. Kitaip mes būsime pagauti nebūdraujantys ir atsidursime prieš Viešpatį mirtinoj negarbėj su visomis savo nuodėmėmis pilnai atskleistomis (tai būtų siaubingas sukrečiantis įvykis, kurio pilnai net negalima įsivaizduoti).
Visais laikais Dievo pranašai buvo atstumiami, pats geriausias pavyzdys yra Dievo vienatinis Sūnus, Kuris buvo nukryžiuotas tų pačių žmonių, kuriuos Jis atėjo išgelbėti. Mes galime padaryti išvadas, jog ir šiandien Dievo pranašai ir pats Dievas gali būti sutikti taip pat kaip ir tais Jono Krikštytojo laikais. Visgi tai yra mūsų pareiga atidžiai klausytis tų balsų “šaukiančiųjų tyruose”, jog mes atsitrauktume nuo viso to kas yra nuodėminga ir sugrįžtume pas savo Sutvėrėją atviromis širdimis, jog priimtume Dievo Atleidimą bei Jo Malonę.
Tiesiog lengvabūdiškai numoti ranka į šiuos Pranešimus bei Maldas, gali pastūmėti mus į panašų pavojų kaip ir tuos, kurie atmetė Joną Krikštytoją, o ir vėliau to pasekoje Dievo vienatinį Sūnų Jėzų Kristų.
Priimdami Dievo Tiesą bei sekdami Ją, ten kur Ji mus veda, mes tampame tarsi Nojaus arba Loto šeima, ir galime išvengti kaip ir jų šeimos bausmės, kuri bus išlieta besityčiojančiam sekuliariniam pasauliui.
Nors laiko jau nebe daug liko, Jėzus vis tiek tiesia Savo Ranką susitaikyti su mumis trokšdamas, jog nė viena siela nebūtų prarasta. Nepaisant kaip toli mes būtume nuklydę nuo Jėzaus, priėmę Jo Gailestingumą ir leisdami Jam įžengti į mūsų širdis, mes vis dar galime patirti džiaugsmą kylantį iš susitaikymo su mūsų Sutvėrėju mums įžengus į Dievo Amžinąją Karalystę.
Jums priimant Maldas išspausdintas šioje Knygoje, jūs turite taip pat atverti savo širdis ir melstis, jog Šventoji Dvasia jums kalbėtų, apšviestų jūsų širdis bei sielas, bei suteiktų jums malonę atskirti šių žodžių, kurie čia yra savininką.
Visus pranešimus galima surasti Anglų kalba ir kitomis kalbomis Tiesos Knygos skyriuose taip pat internetiniuose puslapiuose (taip pat kaip ir visuose geruose bei atsidavusiuose knygynuose).